Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek i innych, a także pomoc prawną dla nauczycieli, organów prowadzących i pracowników jednostek oświatowych. Klientów Kancelrii obsługuje doświadczony radca prawny do spraw oświaty.

ZAKŁADANIE I ORGANIZACJA PLACÓWEK

Zakładanie i organizacja placówek oświatowo-wychowawczych. Sporządzanie i analiza statutów, instrukcji, procedur i regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych placówek. Doradztwo prawne w zarządzaniu placówką: przy zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników, nadawaniu stopni awansu zawodowego, ustaleniu wymiaru etatu, sprawach dot. organów prowadzących i innych.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I INNYMI ORGANAMI

Reprezentacja przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jednostkami samorządu, Samorządowym Kolegium Odwoławczym i innymi organami oraz doradztwo w trakcie postępowań kontrolnych.

FINANSOWANIE OŚWIATY

Pomoc prawna w kwestiach dotyczących dotacji i subwencji dla placówek wychowawczych i oświatowych. Skargi na decyzje organów samorządowych. Reprezentacja przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

PRAWNIK DLA NAUCZYCIELA

Sprawy z zakresu regulowanego Kartą Nauczyciela i przez prawo pracy. Reprezentacja klienta w sprawach związanych ze zwolnieniem z pracy / przejściem w stan nieczynny.

DOTACJE DLA MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

Kancelaria Chmielewski uzyskała dla klienta – Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – przełomowy wyrok, zgodnie z którym Ośrodek nie musi zwracać do budżetu samorządowego wykorzystanej już dotacji budżetowej przyznanej na dzieci, które zostały do Ośrodka skierowane przez sądy, ale nie dotarły do niego, mimo zarezerwowanego w Ośrodku miejsca. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest prawomocne i wyznacza nową linię orzeczniczą w licznych sporach dotyczących zwrotów dotacji udzielonych MOW-om w całym kraju.

Więcej na ten temat: Przełomowy wyrok WSA w sprawie dotacji dla MOW.