Czerwona strefa w całym kraju – aktualne ograniczenia

Posted on

obostrzenia koronawirus, czerwona strefaW związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną i znacznym wzrostem zakażeń w ostatnich dniach, na terenie kilkudziesięciu powiatów – w tym kilkunastu miast na prawach powiatów m.in. Warszawy, Krakowa, Gdańska, Częstochowy czy Rzeszowa – wprowadzono czerwoną strefę. Z dniem 17 i 24 października weszły w życie kolejne Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w wyniku czego wprowadzono dodatkowe obostrzenia w strefach czerwonych

 

CAŁKOWITY LUB CZĘŚCIOWY „LOCKDOWN” NIEKTÓRYCH BRANŻ

Ustanowiono całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie dyskotek i klubów nocnych oraz basenów, aquaparków, siłowni, klubów fitness, wesołych miasteczek, parków rozrywki i parków rekreacyjnych, z zakazów wyłączono natomiast szkoły tańca.

Rozporządzenie z 23 października wprowadziło zakaz działalności lokali gastronomicznych przez okres dwóch tygodni od dnia 24 października z możliwością przedłużenia tego okresu w przypadku dalszego znacznego wzrostu zachorowań. Dopuszczalne jest wyłącznie  funkcjonowanie lokali gastronomicznych w zakresie dostarczania jedzenia na wynos, oraz serwowania posiłków w szkołach i dla gości hotelowych przebywających w hotelu przynajmniej dobę.

Kina, teatry, opery oraz podmioty zajmujące się działalnością kulturową i rozrywkową będą mogły funkcjonować pod warunkiem udostępniania widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni oraz nie więcej niż 25% liczby miejsc w przypadku braku wyznaczonych odpowiednich miejsc dla widowi lub prowadzenia działalności na otwartym powietrzu.

Rozporządzenie z 23 października zakazuje również organizacji takich wydarzeń jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania w sposób inny niż za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do odwołania ustanowiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i w zakresie rehabilitacji leczniczej (w tym turnusów rehabilitacyjnych) – dokończone zostaną jedynie te turnusy i świadczenia, które rozpoczęły się przed 24 października.

 

ŚRODKI TRANSPORTU

W zakresie korzystania z transportu zbiorowego, zaostrzenie ograniczeń sprowadza się do ograniczenia dopuszczalnej liczby osób do 50% liczby miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w zależności od dopuszczalnej liczby miejsc określonej w dokumentacji technicznej danego środka transportu. W transporcie zbiorowym obowiązuję nakaz zasłaniania ust i nosa.

Rozporządzenie z dnia 16 października zniosło nakaz zakrywania ust i nosa w pojazdach osobowych. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia tj. od 17 października 2020 r. noszenie maseczki w samochodzie przestało być obowiązkowe.

 

PLACÓWKI HANDLOWE I SKLEPY SPOŻYWCZE

W sklepach i placówkach pocztowych w strefie czerwonej, może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób na stanowisko kasowe, z wyłączeniem obsługi w placówkach o powierzchni do 100 m2 lub 1 osoba na 15 m2 w placówkach i obiektach handlowych o powierzchni powyżej 100 m2.

 

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE I UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Od dnia 24 października obowiązuje spotkań, zebrań i zgromadzeń publicznych w większej liczbie niż 5 osób, wyjątkiem są osoby przebywające razem w związku z wypełnianiem celów zawodowych, dopuszczono także spotkania i imprezy do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Ty samym de facto zakazano organizacji przyjęć weselnych i innych okolicznościowych, gdy nie odbywają sie w miejscu zamieszkania organizujących i przekraczają limit osób.

W uroczystościach religijnych odbywających się w obiektach kultu religijnego zwiększono obostrzenia dotyczące strefy czerwonej – dopuszczalna liczba osób biorących udział w uroczystości nie może przekroczyć 1 osobę na 7 m2 powierzchni, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Decyzja dotycząca funkcjonowania cmentarzy w związku z obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych z dniem 1 listopada, nie została jeszcze podjęta, premier na konferencji poinformował że decyzja w tym przedmiocie ma zapaść w tym tygodniu.

 

OGRANICZENIA DLA SENIORÓW I MAŁOLETNICH

Zgodnie z rozporządzeniem z 23 października osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, lub sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. Tym samym wprowadzono faktyczny częściowy areszt domowy seniorów, wbrew wcześniejszym oficjalnym informacjom, że ograniczenia w poruszaniu się seniorów będą miały jedynie charakter zaleceń.

Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, będą mogli  przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania. Ta ostatnia regulacja dziwi najbardziej, najwyraźniej nie ograniczono bowiem poruszania sie osób małoletnich po godzinie 16.00. Jednocześnie na terenie całego kraju szkoły podstawowe w klasach IV-VIII oraz ponadpodstawowe przeszły na obligatoryjne nauczanie zdalne.

 

WĄTPLIWOŚCI

Bez wyjaśnienia zniesiono obowiązek odbywania kwarantanny nie tylko prze osoby powracające zza granicy, ale też osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące. Najwięcej wątpliwości budzi jednak wykreślenie § 5 rozporządzenia, który brzmiał do tej pory tak:

„§  5.  [Odbywanie kwarantanny wraz z domownikami]

  1. Osoba poddana obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
  2. Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, o których mowa w ust. 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy § 4.

Co za tym idzie, na chwilę obecną brak np. podstaw do kierowania na kwarantannę osób wspólnie zamieszkujących z kwarantannowanym, co budzi szczególne zdziwienie z w dobie dramatycznego pogorszenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, oraz powoduje dodatkowe utrudnienia w przypadku kwarantannowanych małoletnich. Obecnie bowiem brak podstaw do skierowania na kwarantannę rodziców wraz z dzieckiem poddanym kwarantannie i tym samym stracili oni podstawę do nieobecności w pracy – ich obecność będzie nieusprawiedliwiona. Jak w takiej sytuacji zapewnić małoletnim właściwa opiekę we domu i jednocześnie udać się do pracy? Informacji w tej kwestii brak.