Szkoła w czasie pandemii

Posted on

nauczanie zdalne12 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał szereg projektów rozporządzeń, które mają za zadanie ułatwić dyrektorom placówek oświatowych organizację ich pracy w czasie trwania stanu epidemii. Nowe uprawnienia to też większa odpowiedzialność dyrekcji za to, co będzie się działo w szkołach w nowym roku szkolnym. Jakich zmian w organizacji nauczania możemy spodziewać się na początku nowego roku szkolnego? Na dyrektorach placówek spoczął ciężar decyzji m.in. w sprawie zawieszenia zajęć, nauczania zdalnego i podejmowanych środków ochrony.

 

MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Zmiana rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wprowadziła możliwość zawieszenia zajęć na czas oznaczony, jeżeli ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia uczniów. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej może zawiesić zajęcia za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego. Zawieszenie zajęć nie musi dotyczyć całej szkoły lub placówki, lecz także grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy czy etapu edukacyjnego, w zakresie wszystkich lub tylko poszczególnych zajęć. O zawieszeniu zajęć dyrektor lub organ prowadzący informują organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący.

CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Z kolei zmiana rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziła ograniczenie funkcjonowania zarówno publicznych, jak i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone. Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty może nastąpić częściowo lub w całości i wprowadza się je na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.

Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych, realizowanych u pracodawców przez uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do której uczęszczają.

W jednostkach, których funkcjonowanie zostało ograniczone, zawieszone zajęcia mają być realizowane poprzez nauczanie zdalne. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć zdalnych, dyrektor placówki ustali inny sposób realizacji zawieszonych zajęć. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty, jej dyrektor musi poinformować organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

NOWE ZADANIA DLA DYREKTORÓW

Z kolei rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nałożyło na dyrektorów placówek oświatowych szereg nowych obowiązków. Przede wszystkim dyrektorzy mają odpowiadać za organizację realizacji zadań jednostki systemu oświaty. W szczególności, odpowiadają za ustalenie rodzaju technologii informacyjno-komunikacyjnych służących do realizacji zajęć, określają zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach, ustalają we współpracy z nauczycielami źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, potrzebę modyfikacji realizowanego programu w trakcie roku szkolnego, a także tygodniowy zakres treści nauczania.

Do nowych zadań dyrektorów placówek oświatowych należy także zapewnianie uczniom i rodzicom kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, przekazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji dotyczących sposobu i trybu realizacji zadań jednostki, a także koordynacja współpracy nauczycieli z rodzicami i uczniami.

SPRAWOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

W trakcie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty, nadzór pedagogiczny sprawowany jest przede wszystkim nad organizacją zajęć realizowanych w sposób zdalny oraz stopniem obciążenia uczniów realizacją zleconych im zadań. Do obowiązków organów prowadzących należy wspomaganie jednostek systemu oświaty w organizacji zajęć, mogą one także użyczyć uczniom lub nauczycielom sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć odbywających się w formie zdalnej.

TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony w maju – w szkołach, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym oraz w styczniu – w szkołach, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty to odpowiednio czerwiec i maj.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nie będą przekazywane uczniom lub rodzicom razem ze świadectwem ukończenia szkoły, lecz w terminie określonym w odrębnym komunikacie.