Tarcza antykryzysowa 2.0: pożyczka 5000 zł

Posted on

subwencja-oswiatowa-prawnik-prawo-oswiatoweZniesienie wymogu zatrudniania pracowników: nowelizacja art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) umożliwiła większej liczbie przedsiębiorców uzyskania bezzwrotnej pożyczki w wysokości do 5000 zł.

 

Pożyczka 5000 zł – nowa i poprzednia „tarcza antykryzysowa”

Do tej pory, aby w ramach „tarczy antykryzysowej” uzyskać jednorazową pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie zwrócić się o jej umorzenie, mikroprzedsiębiorcy musieli spełnić następujące warunki:

– zatrudniać przynajmniej 1 osobę na umowę o pracę;

– utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie (w przeliczeniu na ilość etatów) przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Takie zasady budziły wiele wątpliwości. Nieprecyzyjne przepis mógł być intepretowany tak, że pożyczka należałaby się również mikroprzedsiębiorcy, który nikogo nie zatrudnia, a interpretacja urzędów pracy w tym zakresie była zgoła odmienna i niejednolita. Przez to dochodziło do kuriozalnych sytuacji, sygnalizowanych przez niektórych przedsiębiorców, że otrzymali oni pożyczkę mimo, iż nikogo nie zatrudniali, a następnie wezwanie do jej zwrotu w związku z omyłkowym udzieleniem.

Przedsiębiorcy zwracali również uwagę na fakt, że pożyczka skierowana jest do najmniejszych firm (mikroprzedsiębiorców), a jej celem było wsparcie zatrudnienia i ochrona pracowników przed zwolnieniami. Małe firmy często nie zatrudniają pracowników, lub z uwagi na specyfikę branży współpracują z osobami w ramach umów zlecenie, umów o dzieło lub podwykonawstwa. W takiej sytuacji ochronie podlegały wyłącznie miejsca pracy świadczonej w oparciu o umowę o pracę, a całkowicie pomięto wsparcie firm, które zapewniają osobom zlecenia i zarobki  w ramach innych umów, jak również samych przedsiębiorców.

Tarcza antykryzysowa 2.0 „złagodziła” kryteria uzyskania bezzwrotnej pożyczki w taki sposób, że mogą z niej również skorzystać przedsiębiorcy nie zatrudniający nikogo (samozatrudnieni). Zlikwidowano wymóg zatrudniania pracowników jako warunek starania o pożyczkę, a warunkiem jej umorzenia nie jest już utrzymanie zatrudnienia, ale kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jak uzyskać pożyczkę i jej umorzenie

Zgodnie z art. 15zzd ust. 2 znowelizowanej ustawy wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Po rozpatrzeniu wniosku urząd podpisze z mikroprzedsiębiorcą umowę. Jeśli będzie on prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, w terminie 14 dniu od upływu tych 3 miesięcy może wnioskować o jej całkowite umorzenie. Wzór wniosku o umorzenie jest załączony do umowy. W przeciwnym razie rozpocznie spłatę rat. Zarówno wniosek o pożyczkę, jak i jej umorzenie, można złożyć elektronicznie.

Co istotne, zgodnie z art. 15zzd ust. 10 „Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych”. To dobra wiadomość: od umorzonej pożyczki przedsiębiorca nie będzie musiał płacić podatku dochodowego.

Warto pamiętać, że pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, czyli firm, które co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

– zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Kancelaria Prawna Chmielewski & Partnerzy doradza przedsiębiorcom w bieżącej działalności. Skorzystaj ze zdalnej porady prawnej: Skontaktuj się z nami.