Tarcza antykryzysowa 3.0 a zwolnienie z ZUS

Posted on

tarcza antykryzysowaTarcza antykryzysowa 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) przewidziała zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie zgłosili nikogo innego do ubezpieczeń społecznych i opłacają składki tylko za siebie. Pomocą objęto większą grupę przedsiębiorców.


Nowe kryteria zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Na nowych zasadach zwolnienie przysługuje na wniosek złożony przez przedsiębiorcę, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli przedsiębiorca ten prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie z ZUS obejmuje okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. Do tej pory przedsiębiorca ten nie mógł skorzystać ze zwolnienia, jeśli uzyskany przez niego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r.  Obecnie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia jeżeli:

1) przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. oraz

2) dochód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 7000 zł. Taka nowelizacja po części rozwiązuje problem „papierowych przychodów”, a więc firm, które na papierze notują znacznych przychód, ale nie mogą oczekiwać zapłaty z uwagi na zatory płatnicze czy długie terminy płatności, lub generują znaczne koszty i w efekcie mają niewielki dochód. 


Zwolnienie dla firm zatrudniających pracowników młodocianych

Na gruncie Tarczy antykryzysowej 2.0 pojawiły się wątpliwości odnośnie tego jak zakwalifikować do zwolnienia z ZUS przedsiębiorców, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych. Na podstawie Tarczy antykryzysowej 3.0. w przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek następuje na zasadach, które określone zostały w Tarczy antykryzysowej 2.0, to znaczy za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli przedsiębiorca zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i  był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.