30 tys. euro – zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Posted on

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy PZP jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy PZP i ogłaszania postępowań przetargowych. Nowelizacja wprowadza też znaczące ułatwienia dla sektora naukowo – badawczego oraz środowisk twórczych i artystycznych.

1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw z 2014 r. poz. 423 została opublikowana ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy PZP objęła między innymi podniesienie do 30 tysięcy euro minimalnego progu wartości szacunkowej zamówienia, od którego zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy PZP. Przy obecnym kursie euro obowiązującym w zamówieniach publicznych i wznoszącym 1 euro= 4,2249 zł, wartość zamówienia bez obowiązku stosowania ustawy PZP wynosi 126.747 zł netto. Do 16 kwietnia 2014 r. przepisów ustawy PZP nie stosowało się do zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do kwoty 14 tysięcy Euro, próg zatem podwyższono ponad dwukrotnie.[hr_shadow]Ułatwienia dla sektora naukowo-badawczego i w działalności kulturalnej

Od 16 kwietnia 2014 r. zamawiający nie mają również obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP do zamówień (bez względu na ich wartość), których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.

Z obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP wyłączone zostały również zamówienia, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (poniżej tzw. kwot unijnych: 134 tyś. euro i 207 tyś euro – w zależności od rodzaju zamawiającego), a których przedmiotem są:

– dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju;

– dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.[hr_shadow]Więcej zamówień z wolnej ręki

Rozszerzony został zakres stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, tj. trybu udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zgodnie z powyższą nowelizacją ustawy PZP, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę.

Nowością jest ograniczenie przez ustawodawcę generalnej zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej, zamawiającym przyznano prawo do nieujawniania wysokości wynagrodzenia wykonawcy lub jego danych osobowych. Podstawą nieujawnienia przez zamawiającego danych osobowych artysty lub jego wynagrodzenia winna być uzasadniona ochrona prywatności lub interes publiczny, warunkiem natomiast, zastrzeżenie przez wykonawcę nieudostępniania ww. danych przed podpisaniem umowy z zamawiającym.[hr_shadow]Brak środków jako powód do unieważnienia postępowania

Ostatnią znaczącą zmianą ustawy PZP jest umożliwienie zamawiającym unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Warunkiem skorzystania z unieważnienia postępowania jest konieczność poinformowania wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do składania ofert, o możliwości zaistnienia ww. sytuacji.

Opublikowany tekst ustawy nowelizującej PZP i inne akty:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/423/d2014000042301.pdf