Pełna obsługa prawna w obszarze Prawa Zamówień Publicznych: odwołania do KIO, przygotowanie i prowadzenie postępowań. Leszek Chmielewski to doświadczony radca prawny z ponad 15-letnią praktyką w zamówieniach publicznych, od lat skutecznie reprezentujący klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wieloletnie doświadczenie nabyte po stronie wykonawców i zamawiających, jest gwarancją wysokiej jakości usług.  Kancelaria prawna zamówienia publiczne

Chmielewski & Partnerzy to jedna z nielicznych kancelarii na rynku polskim,
dla których zamówienia publiczne stanowią główną specjalizację.

DLA WYKONAWCÓW

  • Pomoc w przygotowaniu oferty. Opracowanie strategii działania w celu wygrania przetargu. Analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego.

  • Sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentacja przed KIO. Sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych. Przystąpienia do postępowań przed KIO.

  • Badanie poprawności ofert konkurencyjnych. Zporządzanie pism i wnisków do Zamawiającego, zapytań do treści SIWZ, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.

  • Przygotowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami. Udział w negocjacjach z Zamawiającym, odprawach i naradach, doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi.

Pełna obsługa prawna na każdym etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz  w toku jego realizacji.

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

  • Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowego, rozeznania cenowego. Pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia. Wsparcie i udział w pracach komisji przetargowej. Prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego.

  • Reprezentacja Zamawiającego przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi.

  • Sporządzanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów. Szkolenia zamknięte.

  • Sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projektu umowy), opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego.

  • Weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez Wykonawców. Przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (pisma, zapytania i wnioski, odpowiedzi na pytania).

  • Obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia publicznego (realizacji umowy, uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi).

Doradztwo prawne w toku całego procesu udzielania zamówienia publicznego i jego realizacji.