Obsługa prawna w obszarze Prawa Zamówień Publicznych to nasza specjalność: odwołania do KIO, przygotowanie i prowadzenie postępowań, obsługa wykonawców i zamawiających,bieżące doradztwo. Leszek Chmielewski to doświadczony radca prawny z ponad 15-letnią praktyką w PZP. Od lat skutecznie reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wieloletnie doświadczenie nabyte po stronie wykonawców i zamawiających, umożliwia świadczenie wysokiej jakości usług. Kancelaria prawna zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CHMIELEWSKI & PARTNERZY

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna to jedna z nielicznych firm prawniczych na rynku polskim, dla których zamówienia publiczne od lat stanowią główną specjalizację działalności. Poprzez skuteczne projekty pism i reprezentacje w KIO doprowadziliśmy do uzyskania przez naszych klientów kontraktów o wielomilionowych wartościach. Prowadzimy szkolenia z zamówień publicznych dla pracowników administracji publicznej i samorządowej. 

DLA WYKONAWCÓW

POMOC W OFERTOWANIU

Pomoc w przygotowaniu oferty. Opracowanie strategii działania w celu wygrania przetargu. Analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego.

UMOWY I WSPARCIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przygotowanie i analiza umów z podwykonawcami i dostawcami. Udział w negocjacjach z Zamawiającym, odprawach i naradach, doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi.

ODWOŁANIA DO KIO

Sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentacja przed KIO. Sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych. Przystąpienia do postępowań przed KIO.

DORADZTWO W TOKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządzanie pism i wnisków do Zamawiającego, zapytań do treści SIWZ, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny, umów konsorcjum. Badanie poprawności ofert konkurencyjnych.

Pełna obsługa prawna na każdym etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz  w toku jego realizacji.

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowego, rozeznania cenowego. Pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia. Wsparcie i udział w pracach komisji przetargowej. Prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego.

SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE SIWZ

Sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projektu umowy), opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego.

KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA

Reprezentacja Zamawiającego przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi.

WSPARCIE W TOKU POSTĘPOWANIA

Weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez Wykonawców. Przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (pisma, zapytania i wnioski, odpowiedzi na pytania).

REGULAMINY, DOKUMENTACJA, SZKOLENIA

Sporządzanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów. Szkolenia zamknięte dla pracowników i kadry zarządzającej.

POMOC W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia publicznego (realizacji umowy, uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi).

Doradztwo prawne w toku całego procesu udzielania zamówienia publicznego i jego realizacji.