Prawo Administracyjne

prawnik prawo administracyjne

umowa prawnik, prawnik prawo administracyjne

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

wsparcie klientów indywidualnych i firm

Postępowania administracyjne

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami odwoławczymi i innymi. Reprezentacja przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO), Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), Powiatowym i Wojewódzkim inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB, WINB), Wojewódzkimi Inspekcjami Ochrony  Środowiska (WIOŚ), Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska (GIOŚ), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) i innymi.

Koncesje, zezwolenia, zaświadczenie

Wsparcie w uzyskaniu koncesji lub zezwoleń wymaganych w niektórych rodzajach działąlności. Doradztwo przy składaniu wniosków i odwołań od decyzji organu, uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń i informacji z urzędów, dokonywaniu wymaganych zgłoszeń i zawiadomień.

Odwołania od decyzji administracyjnych

Odwołania od decyzji administracyjnych, wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji, wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego, zażalenia na postanowienie organu. Skargi na uchwały jednostek samorządu terytorialnego lub inne akty prawa miejscowego.

Postępowania PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

Reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzanie wniosków, skarg, skarg nadzwyczajnych, odpowiedzi na pisma procesowe. Wnioski o wstrzymanie wykonalności decyzji.

OBSŁUGA JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Ponad 10 lat doświadczenia w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek sądownictwa powszechnego, instytutów badawczych, instytucji kultury, ministerialnych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego (starostwa powiatowe) i wielu innych. Prawnik prawo administracyjne: zespół radców prawnych, adwokatów i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Projekty dokumentów

Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych, regulaminów i innych aktów prawnych, wydawanych przez organy administracji.

Doradztwo bieżące

Doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności jednostki, procesów administracyjnych, uczestnictwo w posiedzeniach organów, szkolenia dla pracowników.

Informacja publiczna

Ocena wniosku o dostęp do informacji publicznej pod kątem zasadności udzielenia dostępu i sposobu rozpatrzenia wniosku. Przygotowywanie i opiniowane projektów odpowiedzi do wnioskodawców.

Postępowania sądowe

Reprezentowanie jednostek administracji publicznej przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzanie odpowiedzi na wnioski, odwołania, skargi, skargi nadzwyczajne.