INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

LESZEK CHMIELEWSKI & PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA
ul. Żurawia 22 lok. 308, 00-515 Warszawa, NIP: 821 22 07 069
tel. 22 85 333 88 e-mail: biuro@kancelariachmielwski.pl

Informujemy że przetwarzamy dane osobowe otrzymane od osób bezpośrednio i pośrednio od osób trzecich, przekazane osobiście, drogą elektroniczną, telefoniczną i faksową i poprzez inne kanały komunikacji. Przetwarzamy dane osobowe na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • zawarcie i wykonanie zawartej umowy lub przyjęcie i wykonanie zlecenia, składanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i w odpowiedzi na zapytania ofertowe, kontakt w sprawie świadczenia usług, odpowiedź na korespondencję i inne formy kontaktu, wykazanie doświadczenia zawodowego;
 • wypełnienie obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem spraw Klientów, w tym prowadzeniem postępowań sądowych, administracyjnych i innych przed sądami powszechnymi, urzędami administracji publicznej a także innymi organami i stronami oraz prowadzeniem ksiąg handlowych i udzielanie wyjaśnień uprawnionym organom kontroli;
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (m.in. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, zebranie materiału dowodowego, unikanie konfliktu interesów, odtworzenie potrzebnych stronom informacji, marketing i promocja usług administratora);
 • ochrona żywotnych interesów osoby (w tym w celu ochrony życia, zdrowia i majątku osób, również osób tymczasowo niezdolnym fizycznie lub prawnie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych).

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, gdy mamy na to pisemną zgodę osoby, której dane przetwarzamy, lub gdy jest to niezbędne do: wykonania zawartej umowy; podjęcia zleconych działań;  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego; ochrony żywotnych interesów osoby; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;  lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

ODBIORCY PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane udostępniamy tylko gdy uzasadnia to cel ich przetwarzania: pracownikom, podwykonawcom, dostawcom usług księgowych i finansowych, dostawcom usług pocztowych, informatycznych, transportowych, urzędom, sądom powszechnym, samorządom, innym organom i instytucjom publicznym, stronom i uczestnikom prowadzonych postępowań, likwidatorom szkód i rzeczoznawcom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowujemy do czasu gdy upłyną terminy przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z którymi lub na wypadek zaistnienia których dane były przetwarzane, lub do czasu zaniku prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów. Dane uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie przetwarzamy do czasu wycofania zgody lub przez okres 10 lat od uzyskania zgody, jeśli nie zostanie ona przedłużona na kolejne 10 lat.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na zasadach określonych w przepisach prawa, osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez osobę zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie poddaje danych osobowych profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

WAŻNA INFORMACJA

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji usług prawnych na rzecz Klienta i stanowi warunek zawarcia umowy (przyjęcia zlecenia) na ich realizację. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług prawnych na rzecz Klienta. Przetwarzanie danych w toku postępowań sądowych, administracyjnych i innych może stanowić wymóg ustawowy i odmowa ich podania może skutkować niekorzystną dla Klienta decyzją sądów, urzędów lub innych instytucji.