PRAWO BUDOWLANE

Wsparcie inwestorów i wykonawców w procesie inwestycyjnym, w tym w sprawach dotyczących roszczeń z rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane. Doradztwo w zakresie prawa budowlanego. Reprezentacja w sporach z wykonawcami, sporach z deweloperami. Kancelaria prawa budowlanego: Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna. 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Sporządzanie i analiza umów o roboty budowlane lub prace projektowe, umów podwykonawczych. Kancelaria prawa budowlanego. Kary umowne i inne roszczenia z umowy o roboty budowlane. Zmiany umowy, aneks terminowy, waloryzacja umowy o roboty budowlane. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Odbiór robót, roboty dodatkowe i zamienne.

PRAWNIK PRAWO BUDOWLANE: DORADZTWO

Obsługa prawna procesu budowlanego na każdym etapie – obsługa wykonawców i inwestorów. Udział prawnika w naradach i koordynacjach na budowie, sporządzanie i weryfikacja pism, reprezentacja podczas negocjacji. Sporządzanie pism i wezwań do inwestora, przygotowanie odpowiedzi na pisma w procesie inwestycyjnym. 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Doradztwo formalnoprawne w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, warunków zabudowy i innych zezwoleń. Analiza planu zagospodarowania przestrzennego. Kancelaria prawo budowlane: doradztwo prawne podczas przygotowania inwestycji i uzyskania niezbędnej dokumentacji. Cyfryzacja procesu budowlanego; elektroniczny dziennik budowy.

SPÓR BUDOWLANY

Reprezentacja inwestorów i wykonawców w negocjacjach i sporach, reprezentacją przed sądem i organami administracji publicznej (nadzór budowlany, samorząd). Współpraca z rzeczoznawcami i biegłymi, udział w wizjach lokalnych. Wsparcie w dochodzeniu roszczeń dotyczących realizacji inwestycji, gwarancji, rękojmi. Radca prawny prawo budowlane. Radca prawny prawo budowlane.

prawnik prawo budowlane, kancelaria prawo budowlane, radca prawny prawo budowlane, elektroniczny dziennik budowy

SUKCES KANCELARII CHMIELEWSKI & PARTNERZY:

Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna uzyskała dla Klienta (firmy budowlanej) przełomowy wyrok, zgodnie z którym zamawiający poniósł koszty robót budowlanych ponad przewidziane w umowie wynagrodzenie ryczałtowe. Na etapie postępowania przetargowego wykonawca nie uwzględnił tych robót w wycenie oferty z powodu wadliwego (niekompletnego) opisu przedmiotu zamówienia. Prawnik prawo budowlane: dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu prawników Kancelarii, Sąd zasądził na rzecz Klienta dodatkowe wynagrodzenie w wysokości prawie milion złotych.