Nowelizacja / Prawo budowlane i nieruchomości

Cyfryzacja procesu budowlanego

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw to ważny krok w kierunku cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. W 2030 roku pożegnamy dzienniki budowy w postaci papierowej – zastąpi je obligatoryjny Elektroniczny Dziennik Budowy.

Prezydent RP podpisał ustawę z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Spora część zmian związana jest z cyfryzacją procesu budowlanego. Umożliwiono inwestorom m.in. prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Nowelizacja wprowadza nowe możliwości wykorzystania portalu e-Budownictwo, prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, umożliwiającego m.in. składanie online wniosków i zgłoszeń w procesie budowlanym. Najważniejsze zmiany:

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)

Wraz  z nowelizacją przepisów, dziennik budowy będzie mógł być prowadzony w postaci tradycyjnej – papierowej albo elektronicznej – na portalu e-Budownictwo, na koncie inwestora. Dziennik budowy prowadzony dotychczas w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej. Do dnia 31 grudnia 2029  roku inwestor będzie miał wybór, czy prowadzić dziennik w formie papierowej, czy w elektronicznej. Natomiast od 2030 roku dziennik budowy nie będzie już prowadzony w tradycyjnej formie papierowej (z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej). W postaci elektronicznej będzie można także prowadzić książkę obiektu budowlanego (od 2027 r. obligatoryjnie).  

Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)

Nowa wyszukiwarka e-CRUB jest dostępna od 1 sierpnia 2022 roku. Dostęp do e-CRUB może uzyskać online każdy, łatwiejsza jest zatem weryfikacja posiadania uprawnień przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Aktualnie w wyszukiwarce znajdują się dane osób, które nabyły uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 roku. Nowelizacja umożliwia osobie, która nabyła uprawnienia budowlane wcześniej i jest członkiem izby samorządu zawodowego, do wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby o wpisanie jej danych do bazy. 

Pozwolenie na budowę może nie obejmować przyłączy

Zmiany w ustawie prawo budowlane rozstrzygnęły także pojawiającą się do tej pory wątpliwość czy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę musi obejmować przyłącza. Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo budowlane ust. 1 a): „Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 23, które są wymagane dla takiego obiektu. Nie zwalnia to z obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 29a i art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a.

Jak podkreślił ustawodawca fakt, że przyłącza nie będą objęte obligatoryjnie wnioskiem o pozwolenie na budowę razem z budynkiem, nie zwalnia inwestora z obowiązku objęcia ich zgłoszeniem (poza przewidzianymi w ustawie wyjątkami). Inwestor nadal będzie także musiał dołączać protokoły badań i sprawdzeń przyłączy do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Od 10 sierpnia, w wyniku zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, możliwe będzie elektroniczne uzgodnienie przez rzeczoznawcę projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z nowymi przepisami uzgodnienie projektu, w przypadku jego sporządzenia w postaci elektronicznej, potwierdza się przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wydaniem dla niego karty uzgodnienia opatrzonej tym podpisem, która stanowi załącznik do projektu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Opublikowane treści Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie stanowią w jakimkolwiek zakresie opinii, porady prawnej ani wykładni prawa. Żaden wpis nie może być reprodukowany, przetwarzany, publikowany bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej autora.

Autor Aktualności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści bloga. Korzystanie z treści zawartych w Aktualnościach nie rodzi zobowiązania między autorem a klientem. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści m.in. w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Polityka w zakresie plików cookies