Nowe progi unijne w zamówieniach publicznych

Obwieszczenie Prezesa UZP


Zgodnie z Obwieszczeniem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe progi unijne w zamówieniach publicznych.

 

 

Aktualny próg unijny:

 • w zamówieniach klasycznych na roboty budowlane (zamawiający publiczni, samorządowi i sektorowi) – wynosi 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł;
 • w zamówieniach klasycznych na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, zamawiających samorządowych, a także będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – wynosi 140 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 623 504 zł;
 • w zamówieniach klasycznych na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych innych niż określeni powyżej – wynosi 215 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 957 524 zł;
 • w zamówieniach sektorowych na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających sektorowych – wynosi 431 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 919 502 zł;
 • wynoszący 750 000 euro, w przypadku zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi stanowi równowartość kwoty 3 340 200 zł;
 • wynoszący 1 000 000 euro, w przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi stanowi równowartość kwoty 4 453 600 zł;
 • w zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielanych przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności, oraz w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych – wynosi 431 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 919 502 zł;
 • w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych – wynosi 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł.

W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część (Art. 30 ust. 4 PZP) – równowartość kwoty 80 000 euro to 356 288 zł (dla dostaw lub usług) oraz równowartość kwoty 1 000 000 euro to 4 453 600 zł (dla robót budowlanych).

Progi wykluczenia wykonawców (rt. 108 ust. 2 PZP), progi dla 120-dniowego terminu związania ofertą (art. 220 ust. 1 PZP), progi sporządzenia raportu z realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia (art. 446 ust. 1 PZP), progi dla skierowania stron do mediacji (art. 593 ust. 2 PZP), progi dla kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE (art. 613 ust. 2 PZP) oraz progi dla kar pieniężnych (620 ust. 2 PZP) to kwota odpowiednio: 10 000 000 euro, stanowiąca równowartość kwoty 44 536 000 zł i 20 000 000 euro, stanowiąca równowartość kwoty 89 072 000 zł.

 

Nowy średni kurs euro w zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2022 r.: 1 euro = 4,4536 zł.

OBWIESZCZENIE

 

Ponad to od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy PZP:

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy PZP
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania – Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach – Na podstawie art. 245 ust. 7 ustawy