Nowe progi unijne: zamówienia publiczne

nowe progi unijneZgodnie z Obwieszczeniem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe progi unijne w zamówieniach publicznych.

 

 

NOWE PROGI UNIJNE

Zamówienia klasycznedo 31.12.2023 r.od 1.1.2024 r.równowartość w zł
od 1.1.2024 r.
dostawy i usługi140 000 euro*/215 000 euro**143 000 euro*/221 000 euro**663 105 zł / 1 024 799 zł
usługi społeczne750 000 euro750 000 euro3 477 825 zł
roboty budowlane5 382 000 euro5 538 000 euro25 680 260 zł
Zamówienia sektorowe 
dostawy i usługi431 000 euro443 000 euro2 054 235 zł
usługi społeczne1 000 000 euro1 000 000 euro4 637 100 zł
roboty budowlane5 382 000 euro5 538 000 euro25 680 260 zł
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
dostawy i usługi431 000 euro443 000 euro2 054 235 zł
roboty budowlane5 382 000 euro5 538 000 euro25 680 260 zł
* dostawy i usługi udzielane przez zamawiających publicznych z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, zamawiających samorządowych, a także będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
** dostawy i usługi udzielane przez zamawiających publicznych innych niż określeni powyżej

 

Odnośnie kwot wyrażonych w pzp w poszczególnych przepisach, kwota, o której mowa w:
1) art. 30 ust. 4 pzp, wyrażona jako 80 000 euro, stanowi równowartość kwoty 370 968 zł;
2) art. 359 pzp, wyrażona jako 750 000 euro, stanowi równowartość kwoty 3 477 825 zł;
3) art. 30 ust. 4, art. 392 ust. 1 i art. 613 ust. 3 pzp, wyrażona jako 1 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty
4 637 100 zł;
4) art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3
pzp, wyrażona jako 10 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 46 371 000 zł;
5) art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3
pzp, wyrażona jako 20 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 92 742 000 zł.

 

Nowy średni kurs euro w zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2024 r.: 1 euro = 4,6371 zł.

OBWIESZCZENIE