Kancelaria / Zamówienia publiczne

Nowelizacja PZP: wykład dla CPI w Warszawie

Zamówienia Publiczne Prawo budowlane i Nieruchomości Windykacja Prawo gospodarcze
WSZYSTKIE:

Na zaproszenie Centrum Promocji Informatyki radca prawny Leszek Chmielewski poprowadził 5 lutego w Warszawie wykład i konsultacje m.in. z zakresu ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014. Tematem warsztatów były aspekty praktyczne pzp, w szczególności w odniesieniu do sektora badawczo-naukowego. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali prelegenci o wieloletnim praktycznym doświadczeniem w obszarze prawa zamówień publicznych.

Warsztaty organizowane przez warszawskie Centrum Promocji Informatyki odbyły się w Centrum Konferencyjnym CEMED w Warszawie, wzięli w nich udział przedstawiciele z instytutów i organizacji naukowych, których obowiązki służbowe łączą się z praktycznym stosowaniem  prawa zamówień publicznych. Celem warsztatów było jak najlepsze przygotowanie uczestników do organizacji i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 roku.

Najnowsza nowelizacja prawa zamówień publicznych weszła w życie w dniu 19 października 2014 r.  Wprowadziła nowe obowiązki dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Szereg dotychczasowych regulacji prawnych uległo istotnym zmianom pod kątem ich stosowania lub wykazania przez uczestników postępowania. Rewolucyjnym zmianom uległy przepisy dotyczące kryteriów oceny ofert, znosząc  dotychczasowy prymat kryterium najniższej ceny.

R.pr. Leszek Chmielewski omówił w trakcie wykładu zasady i praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji przetargowej i prowadzenia przetargów zgodnie z aktualnymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zmian po nowelizacji, a także zasady procedowania komisji przetargowej, udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro, oraz obrony interesów zamawiającego w Krajowej Izbie Odwoławczej i rozstrzygania sporów z wykonawcami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Opublikowane treści Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie stanowią w jakimkolwiek zakresie opinii, porady prawnej ani wykładni prawa. Żaden wpis nie może być reprodukowany, przetwarzany, publikowany bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej autora.

Autor Aktualności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści bloga. Korzystanie z treści zawartych w Aktualnościach nie rodzi zobowiązania między autorem a klientem. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści m.in. w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Polityka w zakresie plików cookies