Administracja publiczna / Nowelizacja

Postępowania na zakup pojazdów elektrycznych dla samorządów

1 stycznia 2025 r. wejdą w życie art. 34, 35 i 36 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Naczelne i centralne organy administracji będą obowiązane zapewnić, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie obsługujących ich je jednostek wynosił co najmniej 50%. Dla niektórych jednostek samorządu terytorialnego (powyżej 50 tys. mieszkańców) ustawa przewiduje, by pojazdy elektryczne stanowiły min. 30% floty, ale też by 30% taboru autobusów w gminie stanowiły autobusy zeroemisyjne. Te podmioty mają coraz mniej czasu na przeprowadzenie odpowiednich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wymianę lub uzupełnienie floty pojazdów.

Od nowego roku najwięcej zmian czeka samorządy. Dotyczy to jednostek powyżej 50 tys. mieszkańców, które będą miały obowiązek zapewnić:

  • udział przynajmniej 30% pojazdów elektrycznych w wykorzystywanej flocie;
  • udział przynajmniej 30%  autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego;
  • udział przynajmniej 30% jednostek pływających wykorzystujących do napędu wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych, we flocie użytkowanej na obszarze tej jednostki.

Obecnie wymagany  udział samochodów elektrycznych we flocie samorządów to 10%, a i ten wymóg nie jest w wielu gminach spełniony – najczęściej z powodów finansowych. Wyzwaniem będzie dla samorządów również znowelizowany art. 76 ustawy, zgodnie z którym umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań publicznych, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w ustawie.

Do 31 stycznia każdego roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przekazać ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów samochodowych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji.

Kancelaria wspiera jednostki samorządu terytorialnego w udzielaniu zamówień publicznych.

skontaktuj się z nami

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Opublikowane treści Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie stanowią w jakimkolwiek zakresie opinii, porady prawnej ani wykładni prawa. Żaden wpis nie może być reprodukowany, przetwarzany, publikowany bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej autora.

Autor Aktualności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści bloga. Korzystanie z treści zawartych w Aktualnościach nie rodzi zobowiązania między autorem a klientem. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści m.in. w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Polityka w zakresie plików cookies