Nowelizacja / Prawo budowlane i nieruchomości

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Prezydent RP podpisał Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe: od  1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego tych gruntów z mocy prawa przekształci się w prawo własności. Ustawodawca uzasadnił wprowadzenie powyższych zmian potrzebą usprawnienia procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zwłaszcza na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych.

Możliwość wystąpienia z roszczeniem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zapewniała dotychczas ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Z takim żądaniem mogli jednak wystąpić wyłącznie użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, lub zabudowanych garażami, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, a także użytkownicy wieczyści nieruchomości rolnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W nowej ustawie pojęcie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało doprecyzowane i należy przez to rozumieć grunty zabudowane następującymi rodzajami budynków:

  • mieszkalne jednorodzinne lub
  • mieszkalne jednorodzinne, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
  • budynki, o których mowa w pkt. 1 i 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. właścicielami ww. gruntów staną się nie tylko użytkownicy wieczyści tych gruntów. Analogicznie sytuacja kształtuje się w przypadku współużytkowania wieczystego – współużytkownicy wieczyści gruntów staną się ich współwłaścicielami, a wysokość udziału we współwłasności będzie odpowiadała wysokości udziału we współużytkowaniu.

Opłata za przekształcenie i bonifikaty

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nowy właściciel gruntu będzie miał obowiązek wnosić przez okres 20 lat do 31 marca każdego roku opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela. Wysokość opłaty będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Raz na 3 lata powyższa opłata (z urzędu lub na wniosek) będzie mogła podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości. 

Zgodnie z przepisami możliwe będzie też wniesienie opłaty jednorazowej (ustawa przewiduje możliwość bonifikaty dla osób, które się na to zdecydują). W przypadku gruntów należących przed przekształceniem do Skarbu Państwa, wysokość bonifikaty uzależniona będzie od momentu wniesienia opłaty jednorazowej. Przykładowo, w przypadku wniesienia powyższej opłaty w tym samym roku, w którym nastąpiło przekształcenie, przewidziana wysokość bonifikaty to 60% opłaty. Jeżeli natomiast opłata zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, bonifikata wyniesie 50%. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu należącego do jednostki samorządu terytorialnego, wysokość bonifikaty będzie określana na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku. 

Zaświadczenie o własności i wpis w księdze wieczystej

Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jednocześnie podstawą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie zaświadczenie wydawane przez właściwy organ z urzędu, w terminie dwunastu miesięcy od dnia przekształcenia lub na wniosek właściciela, w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W dniu wydania powyższego zaświadczenia powstanie obowiązek wnoszenia ww. opłaty. Roszczenie o roczne opłaty będzie ujawnione w dziale III księgi wieczystej, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Wpisu do księgi wieczystej dokona sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej.

Zobacz również: Leszek Chmielewski dla WP|Telewizja: bliski koniec użytkowania wieczystego

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Opublikowane treści Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie stanowią w jakimkolwiek zakresie opinii, porady prawnej ani wykładni prawa. Żaden wpis nie może być reprodukowany, przetwarzany, publikowany bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej autora.

Autor Aktualności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści bloga. Korzystanie z treści zawartych w Aktualnościach nie rodzi zobowiązania między autorem a klientem. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści m.in. w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Polityka w zakresie plików cookies