PZP: Nowe wzory oświadczeń w związku z regulacjami „sankcyjnymi”

Posted on

zakaz zamówień dla firm rosyjskichUrząd Zamówień Publicznych opublikował przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 Pzp (oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotu udostępniającego zasoby), których zamawiający powinni wymagać w związku z nałożeniem na Rosję przez Unię Europejską sankcji w postaci zakazu udzielania rosyjskim podmiotom zamówień publicznych. Zamawiający mogą stosować oświadczenia własnego autorstwa.

 

Regulacje sankcyjne

W ramach sankcji nałożonych na Rosję Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Na jego podstawie od 9 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

  • obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  • osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do ww. podmiotów;
  • osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Rozporządzenie (UE) 2022/576 przewiduje pewne odstępstwa, tj. właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, m.in. w zakresie potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, współpracy w ramach programów kosmicznych, dostarczania „absolutnie niezbędnych” towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez podmioty rosyjskie, funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji oraz zakupu, przywozu lub transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza, węgla oraz innych stałych paliw kopalnych z Rosji lub przez Rosję do Unii. Zakazy nie mają też zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r..

Krajowym aktem sankcyjnym jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15), która nakazuje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych osób i podmiotów wpisanych na ministerialną listę, wobec których są stosowane środki sankcyjne. Zgodnie z art. 7 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych wyklucza się wykonawców i uczestników konkursu spośród tych podmiotów, a także takich, w których podmioty te są beneficjentem rzeczywistym lub głównym udziałowcem. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara pieniężna nakładana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Powyższe regulacje mają także zastosowanie do postępowań wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym do zamówień i konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Nowe wzory oświadczeń

Urząd Zamówień Publicznych opublikował przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 5 Pzp (oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotu udostępniającego zasoby) zarówno dla postępowań o wartości mniejszej, jak i równiej lub przekraczającej tzw. progi unijne. Są to wzory przykładowe, zamawiający może wymagać oświadczeń na wzorach własnego autorstwa. Uwzględniają one oświadczenia dotyczące zarówno zakazu z Rozporządzenia (UE) 2022/576, jak i ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Nowe wzory oświadczeń można pobrać ze strony UZP: NOWE WZORY OŚWIADCZEŃ

Ponad to warto zapoznać się z przygotowanymi przez UZP pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi stosowania nowych przepisów sankcyjnych: PYTANIA I ODPOWIEDZI