Zamówienia publiczne

PZP: Nowe wzory oświadczeń w związku z regulacjami „sankcyjnymi”

Zamówienia Publiczne Prawo budowlane i Nieruchomości Windykacja Prawo gospodarcze
WSZYSTKIE:

Urząd Zamówień Publicznych opublikował przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 Pzp (oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotu udostępniającego zasoby), których zamawiający powinni wymagać w związku z nałożeniem na Rosję przez Unię Europejską sankcji w postaci zakazu udzielania rosyjskim podmiotom zamówień publicznych. Zamawiający mogą stosować oświadczenia własnego autorstwa.

Regulacje sankcyjne

W ramach sankcji nałożonych na Rosję Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Na jego podstawie od 9 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

  • obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  • osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do ww. podmiotów;
  • osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Rozporządzenie (UE) 2022/576 przewiduje pewne odstępstwa, tj. właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, m.in. w zakresie potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, współpracy w ramach programów kosmicznych, dostarczania „absolutnie niezbędnych” towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez podmioty rosyjskie, funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji oraz zakupu, przywozu lub transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza, węgla oraz innych stałych paliw kopalnych z Rosji lub przez Rosję do Unii. Zakazy nie mają też zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r.

Krajowym aktem sankcyjnym jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15), która nakazuje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych osób i podmiotów wpisanych na ministerialną listę, wobec których są stosowane środki sankcyjne. Zgodnie z art. 7 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych wyklucza się wykonawców i uczestników konkursu spośród tych podmiotów, a także takich, w których podmioty te są beneficjentem rzeczywistym lub głównym udziałowcem. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara pieniężna nakładana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Powyższe regulacje mają także zastosowanie do postępowań wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym do zamówień i konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Nowe wzory oświadczeń

Urząd Zamówień Publicznych opublikował przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 5 Pzp (oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotu udostępniającego zasoby) zarówno dla postępowań o wartości mniejszej, jak i równiej lub przekraczającej tzw. progi unijne. Są to wzory przykładowe, zamawiający może wymagać oświadczeń na wzorach własnego autorstwa. Uwzględniają one oświadczenia dotyczące zarówno zakazu z Rozporządzenia (UE) 2022/576, jak i ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Nowe wzory oświadczeń można pobrać ze strony UZP: NOWE WZORY OŚWIADCZEŃ

Ponad to warto zapoznać się z przygotowanymi przez UZP pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi stosowania nowych przepisów sankcyjnych: PYTANIA I ODPOWIEDZI

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Opublikowane treści Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie stanowią w jakimkolwiek zakresie opinii, porady prawnej ani wykładni prawa. Żaden wpis nie może być reprodukowany, przetwarzany, publikowany bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej autora.

Autor Aktualności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści bloga. Korzystanie z treści zawartych w Aktualnościach nie rodzi zobowiązania między autorem a klientem. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści m.in. w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Polityka w zakresie plików cookies