Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

dokumentyJuż niebawem upływa termin na przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2022. Sprawozdanie należy przekazać najpóźniej do 1 marca 2023 roku, wyłącznie drogą elektroniczną. Przekazane sprawozdanie można korygować. Przypominamy kilka podstawowych informacji, które mogą być przydatne przy jego sporządzaniu. 

 

Podstawą sporządzenia sprawozdania jest 82 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Jego szczegółowy zakres reguluje Rozporządzenie Ministra rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania

 

  • Sprawozdanie przekazuje się wyłącznie poprzez formularz na stronie: https://ezamowienia.gov.pl;
  • Zamawiający może w każdej chwili poprawić lub uzupełnić sprawozdanie, które jest niekompletne lub zawiera niepoprawne informacje, nawet po upływie terminu na jego przekazanie – korekta sprawozdania dokonywana jest z wykorzystaniem tego samego formularza;
  • W sprawozdaniu należy przekazać informacje o udzielonych zamówieniach, a więc o tych postępowaniach, które zakończyły się zawarciem umowy;
  • Umowa, którą zamawiający wykaże w sprawozdaniu, musi być zawarta w roku, który obejmuje sprawozdanie (dotyczy to również umów ramowych, umów powyżej 12 miesięcy i umów na czas nieokreślony, które wykazujemy wyłącznie w roku ich zawarcia) – nie ma znaczenia w którym roku umowa była wykonywana, ani w którym roku prowadzono postępowanie, w wyniku którego została zawarta;
  • Umowa, którą zamawiający wykaże w sprawozdaniu, jest umową odpłatną, na mocy której zamawiający nabywa roboty budowlane, usługi lub dostawy;
  • Umowa, którą zamawiający wykaże w sprawozdaniu, nie musi być zawarta na piśmie – może być umową ustną;
  • W sprawozdaniu  ujmuje się zamówienia udzielane na podstawie przepisów Pzp oraz zamówienia wyłączone ze stosowania Pzp w oparciu o przepisy Pzp, w tym także zamówienia o wartości poniżej progu stosowania ustawy (w tym zamówienia klasyczne o wartości poniżej 130 tys. zł);
  • W sprawozdaniu nie ujmuje się zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp w oparciu o przepisy innych ustaw niż Pzp;
  • W sprawozdaniu nie wykazuje się umów wykonawczych do umowy ramowej.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sporządzeniu lub korekcie sprawozdania, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna. Zachęcamy także do śledzenia pytań i odpowiedzi dotyczących sprawozdania na stronie Urzędu Zamówień Publicznych