Administracja publiczna / Zamówienia publiczne

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Zamówienia Publiczne Prawo budowlane i Nieruchomości Windykacja Prawo gospodarcze
WSZYSTKIE:

Już niebawem upływa termin na przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2022. Sprawozdanie należy przekazać najpóźniej do 1 marca 2023 roku, wyłącznie drogą elektroniczną. Przekazane sprawozdanie można korygować. Przypominamy kilka podstawowych informacji, które mogą być przydatne przy jego sporządzaniu. 

Podstawą sporządzenia sprawozdania jest 82 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Jego szczegółowy zakres reguluje Rozporządzenie Ministra rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania

  • Sprawozdanie przekazuje się wyłącznie poprzez formularz na stronie: https://ezamowienia.gov.pl;
  • Zamawiający może w każdej chwili poprawić lub uzupełnić sprawozdanie, które jest niekompletne lub zawiera niepoprawne informacje, nawet po upływie terminu na jego przekazanie – korekta sprawozdania dokonywana jest z wykorzystaniem tego samego formularza;
  • W sprawozdaniu należy przekazać informacje o udzielonych zamówieniach, a więc o tych postępowaniach, które zakończyły się zawarciem umowy;
  • Umowa, którą zamawiający wykaże w sprawozdaniu, musi być zawarta w roku, który obejmuje sprawozdanie (dotyczy to również umów ramowych, umów powyżej 12 miesięcy i umów na czas nieokreślony, które wykazujemy wyłącznie w roku ich zawarcia) – nie ma znaczenia w którym roku umowa była wykonywana, ani w którym roku prowadzono postępowanie, w wyniku którego została zawarta;
  • Umowa, którą zamawiający wykaże w sprawozdaniu, jest umową odpłatną, na mocy której zamawiający nabywa roboty budowlane, usługi lub dostawy;
  • Umowa, którą zamawiający wykaże w sprawozdaniu, nie musi być zawarta na piśmie – może być umową ustną;
  • W sprawozdaniu  ujmuje się zamówienia udzielane na podstawie przepisów Pzp oraz zamówienia wyłączone ze stosowania Pzp w oparciu o przepisy Pzp, w tym także zamówienia o wartości poniżej progu stosowania ustawy (w tym zamówienia klasyczne o wartości poniżej 130 tys. zł);
  • W sprawozdaniu nie ujmuje się zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp w oparciu o przepisy innych ustaw niż Pzp;
  • W sprawozdaniu nie wykazuje się umów wykonawczych do umowy ramowej.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sporządzeniu lub korekcie sprawozdania, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna. Zachęcamy także do śledzenia pytań i odpowiedzi dotyczących sprawozdania na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Opublikowane treści Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie stanowią w jakimkolwiek zakresie opinii, porady prawnej ani wykładni prawa. Żaden wpis nie może być reprodukowany, przetwarzany, publikowany bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej autora.

Autor Aktualności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści bloga. Korzystanie z treści zawartych w Aktualnościach nie rodzi zobowiązania między autorem a klientem. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści m.in. w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Polityka w zakresie plików cookies