Kolejna wygrana Kancelarii w KIO – przetarg dla ZGN w Warszawie

sprzątanie miasta ZGNWygrana w KIO: Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna reprezentowała Klienta – Wykonawcę z branży usług utrzymania czystości – w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącym przetargu na usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenach przyległych dla jednego z ZGN-ów w Warszawie.

Odwołanie wniesiono m.in. na czynność wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę konkurencyjnego, która w opinii naszego Klienta zawierała rażąco niską cenę i powinna zostać odrzucona. W odwołaniu zarzuciliśmy również, że wybrany Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dotyczące podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny przedstawił ogólnikowe, lakoniczne i niepoparte dowodami wyjaśnienia, które w żaden sposób nie wykazywały braku rażąco niskiej ceny w jego ofercie.


W wyniku skutecznej reprezentacji podjętej przez prawników naszej Kancelarii, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko Odwołującego oraz przedstawioną argumentację. W wyniku powyższego KIO wydała wyrok nakazujący unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanie ponownego badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty Wykonawcy konkurencyjnego jako oferty zawierającej rażąco niską cenę.

W konsekwencji nasz Klient uzyskał możliwość wygrania przetargu i zawarcia z ZGN umowy na realizację ww. zamówienia publicznego.