Wygrana przed KIO i Sądem Okręgowym – zamówienia publiczne na roboty budowlane

odwołanie do KIOSukces Kancelarii w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, a następnie wygrana w postępowaniu skargowym na wyrok KIO przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Klient Kancelarii – firma budowlana – brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na terenie jednostki wojskowej. Kancelaria Chmielewski & Partnerzy reprezentowała Klienta przed KIO (broniąc jego ofertę w postępowaniu odwoławczym), a następnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIII Wydziałem Gospodarczym Odwoławczym (w wyniku skargi odwołującego). Zarówno KIO jak i SO uwzględniły argumentację przedstawioną przez prawników Kancelarii.

Odwołanie dotyczyło m.in. zarzutów do kosztorysu ofertowego odwołującego i zaniechania przez zamawiającego żądania wyjaśnień od odwołującego, a także zgodności oferty odwołującego z warunkami zamówienia. Odwołujący zarzucał zamawiającemu m.in. to, że niezgodnie z przepisami uwzględnił nieistotne (w jego opinii) zarzuty naszego Klienta do kosztorysu odwołującego, nie wezwał go do wyjaśnień treści oferty, nie poprawił w niej omyłek, a następnie unieważnił wybór jego oferty nie podając odpowiedniego uzasadnienia tej czynności. 

Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i Sąd Okręgowy oddaliły odwołanie oraz skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Dzięki wnikliwej argumentacji prawników Kancelarii, KIO odrzuciła część zarzutów jako spóźnione, a pozostałe zarzuty oddaliła. W szczególności Izba nie przychyliła się do zarzutów dotyczących uzasadnienia unieważnienia czynności wyboru oferty odwołującego, czy zaniechania wezwania odwołującego do wyjaśnień, lub poprawiania omyłek w jego ofercie. Izba wskazała, że nie było możliwe poprawienie kluczowych omyłek, a zamawiający mógł poprawić wyłącznie niektóre omyłki nieistotne, nie mające wpływu na wynik postępowania.  

Kluczowe argumenty w sporze udało się ustalić w toku analizy elektronicznych wersji kosztorysów. Po raz kolejny doświadczenie prawników Kancelarii w analizie dokumentacji budowlanej okazało się nieocenione. W wyniku skutecznej reprezentacji w KIO i przed Sądem Okręgowym udało się obronić ofertę Klienta jako najkorzystniejszą.